زبرینو

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل ۴٠x١٢٠ :

سیمبل ۴٠x۴٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
BaliDecor BaliDecor
Zebrino
۴۰x۱۲۰
Zebrino Relief
۴۰x۱۲۰
Zebrino Decor
۴۰x۱۲۰
BaliDecor Zebrino

Zebrino
۴۰x۴۰

Zebrino Forma34
٣٣x٣٣

Perfil silver08
۲x۱۲۰

 

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
۴۰x۱۲۰ ٣ ٣٦ ١.٤٤ ١٠٠x١٠٠ ۴۸ ۶۹.۱۲ ۱۷۶۳
۴۰x۴۰ ٩ ٣٢ ١.٤٤ ١٠۹x١٠۹ ۴۸ ۶۹.۱۲ ۱۶۵۶

 

زبرینو

زبرینو