ویو

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٢٥x٧٥ :


سیمبل ٣٠x٣٠ کف :

سیمبل ٣٠x٣٠ گلد :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
WaveLightGrayRelief25x75 WaveDarkGrayRelief25x75 WaveLightBeigeRelief25x75 WaveDarkBeigeRelief25x75

Wave Light Gray Relief
٢٥x٧٥

Wave Dark Gray Relief
٢٥x٧٥

Wave Light Beige Relief
٢٥x٧٥

Wave Dark Beige Relief
٢٥x٧٥

WaveLightGray25x75 WaveLightBeige25x75 WaveDarkBeige25x75 WaveDarkGray25x75

Wave Light Gray
٢٥x٧٥

Wave Light Beige
٢٥x٧٥

Wave Dark Beige
٢٥x٧٥

Wave Dark Gray
٢٥x٧٥

WaveGrayDecor25x75 WaveBeigeDecor25x75 WaveGrayPrecut(2Face)Decor25x75

Wave Gray Decor
٢٥x٧٥

Wave Beige Decor
٢٥x٧٥

Wave Gray Precut (2 Face) Decor
٢٥x٧٥

Wave Beige Precut (2 Face) Decor
٢٥x٧٥

D236FloorTile30x30 C238FloorTile25x25 WaveDarkBeigeFloorTile30x30

D236
٣٠x٣٠

D238
٣٠x٣٠

Wave Dark Beige
٣٠x٣٠
SilverMattAlomaPerfill(R)2x75 AlomaGoldSpecialMattR1.5x75

Aloma Silver Matt
٢x٧٥
Aloma Gold Special Matt
١.٥x٧٥

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٢٥x٧٥ ٦  ١٩ ١.٠٧ ١١٠x١١٠  ٤٨  ٥١.٣٦ ٩٦٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
ویو

ویو