تراول

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٣x١٠٠ :

سیمبل ٣٣x٣٣ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
Travel Cream Base
٣٣x١٠٠
Travel White Base
٣٣x١٠٠
Travel Gray Base
٣٣x١٠٠
Travel Cream Relief
٣٣x١٠٠
Travel White Relief
٣٣x١٠٠
Travel Gray Relief
٣٣x١٠٠
Travel Decor
٣٣x١٠٠
Perfil Gold 02
٢x١٠٠
Perfil Silver 04
٢x١٠٠
Perfil Silver 03
٢x١٠٠
Travel Cream Base
٣٣x٣٣
Travel White Base
٣٣x٣٣
Travel Gray Base
٣٣x٣٣

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ١١٠x١١٠ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٣٣x٣٣ ١٤ ٣٦.٨ ١.٥٢ ١١٠x١١٠ ٣٦ ٥٤.٧٢ ١٣٥٠

 

تراول

تراول