سندیگو

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبیعی

سیمبل ٣٠x٦٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
Sandiego Gray
٣٠x٦٠
Sandiego Cream
٣٠x٦٠
Sandiego White
٣٠x٦٠
Sandiego Gray Relief
٣٠x٦٠
Sandiego Cream Relief
٣٠x٦٠
Sandiego White Relief
٣٠x٦٠
Sandiego Decor Precut 2
٣٠x٦٠
Sandiego Decor Precut 1
٣٠x٦٠
Sandiego Gray
٣٠x٣٠
Sandiego Cream
٣٠x٣٠
Sandiego White
٣٠x٣٠
Aloma Gold Matt
۱.۵x۶۰
Aloma Silver Matt
۱.۵x۶۰
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦  ١٨.٤  ١.٠٥ ١١٠x١١٠  ٧٢  ٧٥.٦  ١٣٥٠ 
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
سندیگو

سندیگو