رزا

در دسترس: موجود در انبار

سبک : کلاسیک

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,

Rosa Rosa Rosa Rosa
Rosa Light Decor
٣٠x٩٠
Rosa Light Relief
٣٠x٩٠
Rosa Dark Decor
٣٠x٩٠
Rosa Dark Relief
٣٠x٩٠
Rosa Rosa Rosa
Rosa
٣٠x٣٠
Rosa Light Zocalo
١٥x٣٠
Rosa Dark Zocalo
١٥x٣٠
Rosa Light Border
٢.٥x٣٠
Rosa Dark Border
٢.٥x٣٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ١٩ ١.٠٥ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٥٦.٧ ١٠٥٠
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠

 

رزا

رزا