مونت بلانک

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٠x٦٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ :

Montblanc White
٣٠x٣٠
Montblanc Black
٣٠x٣٠
D.M.I.0009 Mosaic
٣٠x٣٠
Montblanc Precut Black
٣٠x٦٠
Montblanc Black
٣٠x٦٠
Decor Metalic Relief
٣٠x٦٠
Aloma Silver Matt
١.٥x٦٠
Montblanc White Relief
٣٠x٦٠
Montblanc White
٣٠x٦٠
سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦  ١٨.٤  ١.٠٥ ١١٠x١١٠  ٧٢  ٧٥.٦  ١٣٥٠ 
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
مونت بلانک

مونت بلانک