مانسون

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل ٣٠x٦٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

سیمبل ٢٠x٦٠ : 

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
Monsoon Beige Relief
٣٠x٦٠
Monsoon Brown Relief
٣٠x٦٠
Monsoon Brown Decor
٢٠x٦٠

Aloma Gold
١.٥x٦٠

Monsoon Brown Border
١٠x٦٠

D.243
٣٠x٣٠

D.244
٣٠x٣٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦  ١٨.٤  ١.٠٥ ١١٠x١١٠  ٧٢  ٧٥.٦  ١٣٥٠ 
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
٢٠x٦٠ ٩ ١٨.٣ ١.٠٨ ١١٠x١١٠ ٦٤ ٦٩.١٢ ١٢٠٠
مانسون

مانسون