جاسپر

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٣x١٠٠ :

سیمبل ٣٣x٣٣ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
JasperLineTieraRelief33x100 JasperLineArenaRelief33x100 JasperArenaRelief33x100
Jasper Relief Line Tiera
٣٣x١٠٠
Jasper Relief Line Arena
٣٣x١٠٠
Jasper Relief Arena
٣٣x١٠٠
JasperTieraRelief33x100 JasperReliefNaturalPrecut33x100 JasperReliefDecor33x100

Jasper Relief Tiera
٣٣x١٠٠

Jasper Relief Natural Precut
٣٣x١٠٠

Jasper Relief Decor
٣٣x١٠٠
JasperForma1633x33 JasperTieraFloorTile33x33

Jasper Relief Arena
٣٣x٣٣

Jasper Forma 16
٣٣x٣٣

Jasper Relief Tiera
٣٣x٣٣

Aloma Gold Matt Perfil
٢x١٠٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ١١٠x١١٠ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٣٣x٣٣ ١٤ ٣٦.٨ ١.٥٢ ١١٠x١١٠ ٣٦ ٥٤.٧٢ ١٣٥٠

 

جاسپر

جاسپر