جیکوب

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٣x١٠٠ :

سیمبل ٣٣x٣٣ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
jacobbasereliefbeige33x100jacobbasereliefoxido33x100jacobbasereliefoxido33x100
Jacob Base Beige
٣٣x١٠٠
Jacob Base Oxido
٣٣x١٠٠
Jacob Relief Oxido
٣٣x١٠٠
alomabronzemattperfil2x100jacobbasereliefoxido33x100jacobbasereliefoxido33x100
Aloma Bronze Matt
٢x١٠٠
Jacob Relief Beige
٣٣x١٠٠
Jacob Decor
٣٣x١٠٠
jacobbasereliefoxido33x33jacobbasereliefbeige33x33
Jacob Relief Base Oxido
٣٣x٣٣
Jacob Relief Base Beige
٣٣x٣٣

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٣x١٠٠٤٢٩.٩١.٣٣١١٠x١١٠٥٤٧١.٨٢١٦٤٠
٣٣x٣٣١٤٣٦.٨١.٥٢١١٠x١١٠٣٦٥٤.٧٢١٣٥٠
جیکوب

جیکوب