جیکوب

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٣x١٠٠ :

سیمبل ٣٣x٣٣ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
jacobbasereliefbeige33x100 jacobbasereliefoxido33x100 jacobbasereliefoxido33x100
Jacob Base Relief Beige
٣٣x١٠٠
Jacob Base Relief Oxido
٣٣x١٠٠
Jacob Relief Oxido
٣٣x١٠٠
alomabronzemattperfil2x100 jacobbasereliefoxido33x100 jacobbasereliefoxido33x100
Aloma Bronze Matt
٢x١٠٠
Jacob Relief Beige
٣٣x١٠٠
Jacob Relief Decor
٣٣x١٠٠
jacobbasereliefoxido33x33 jacobbasereliefbeige33x33
Jacob Relief Oxido
٣٣x٣٣
Jacob Relief Beige
٣٣x٣٣

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٣x١٠٠ ٤ ٢٩.٩ ١.٣٣ ١١٠x١١٠ ٥٤ ٧١.٨٢ ١٦٤٠
٣٣x٣٣ ١٤ ٣٦.٨ ١.٥٢ ١١٠x١١٠ ٣٦ ٥٤.٧٢ ١٣٥٠
جیکوب

جیکوب