گالری

در دسترس: موجود در انبار

سبک : کلاسیک

سیمبل ٢٥x٧٥ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

رنگ : 

دسته : برچسب: , ,
GalleryOchreRelief25x75 GalleryOchreDecor25x75 GalleryBlueDecor25x75 GalleryBlueRelief25x75

Gallery Ochre Relief

٢٥x٧٥

Gallery Ochre Decor

٢٥x٧٥

Gallery Blue Decor

٢٥x٧٥

Gallery Blue Relief

٢٥x٧٥

GalleryBlueMosaic33x33 GalleryOchreMosaic33x33 D237FloorTile30x30 D241FloorTile25x25

Gallery Blue Mosaic

٣٣x٣٣

Gallery Ochre Mosaic

٣٣x٣٣

D 237

٣٠x٣٠

D 241

٣٠x٣٠

GalleryBlueZocaloBorder15x25 GalleryOchreZocaloBorder15x25 GalleryOchreBorder9.5x25 GalleryBlueBorder9.5x25
Gallery Blue Zocalo

١٥x٢٥

Gallery Ochre Zocalo

١٥x٢٥

Gallery Ochre Border

٩.٥x٢٥

Gallery Blue Border

٩.٥x٢٥

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٢٥x٧٥ ٦  ٢١.٣  ١.١٣  ١١٠x١١٠  ٤٨  ٥٤.٢٤  ١٠٥٠ 
٣٠x٣٠ ١٥ ٢٥.٦ ١.٣ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ٧٠.٢ ١٤٠٠
گالری

گالری