الیت

در دسترس: موجود در انبار

سبک : مدرن

سیمبل ٣٠x٦٠ :

سیمبل ٦٠x٦٠ :


رنگ : 

دسته : برچسب: ,
Elite White Relief
٣٠x٦٠
Elite White
٣٠x٦٠
Elite Gray Relief
٣٠x٦٠
Elite Gray
٣٠x٦٠
Elite Decor
٣٠x٦٠
Elite Forma 1 (B)
٣٣x٣٣
Elite Forma 1 (A)
٣٣x٣٣
Drop Gray
٦٠x٦٠
Drop White
٦٠x٦٠
Drop Mode
٦٠x٦٠

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٦٠ ٦  ١٨.٤  ١.٠٥ ١١٠x١١٠  ٧٢  ٧٥.٦  ١٣٥٠ 
٦٠x٦٠ ٤ ٣٣.٦ ١.٣٥ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٣.٢ ١١٠٠

 

الیت

الیت