بریو

در دسترس: موجود در انبار

سبک : سنگ طبيعی

سیمبل ٣٠x٩٠ :

سیمبل ٣٠x٣٠ :

سیمبل ٥٨x٥٨ :

سیمبل ۶۰x۶۰ :

رنگ :

دسته : برچسب: , ,
Brave Brown Glossy
٣٠x٩٠
Brave Cream Glossy
٣٠x٩٠
Brave Light Gray
٣٠x٩٠
Brave Brown Relief Glossy
٣٠x٩٠
Brave Cream Relief Glossy
٣٠x٩٠
Brave Dark Gray
٣٠x٩٠
Brave Decor Brown Glossy
٣٠x٩٠
Brave Cream
٣٠x٣٠
Brave Dark Gray Relief
٣٠x٩٠
Brave Brown
٣٠x٣٠
Brave Cream Zocalo Glossy
١٥x٣٠
Brave Gray Decor
٣٠x٩٠
Brave Brown Zocalo Glossy
١٥x٣٠
Aloma Gold Glossy
١.٥x٩٠
Bergamo Light Gray Polished Glossy
٥٨x٥٨
Bergamo Brown Polished Glossy
۶۰x۶۰
Bergamo Cream Polished Glossy
۶۰x۶۰
Aloma Silver Matt
١.٥x٩٠

 

 

سایز
(سانتی متر)
تعداد در بسته
(قطعه)
وزن بسته
(کیلوگرم)
متراژ هر بسته
(متر مربع)
اندازه پالت
(سانتی متر)
تعداد بسته در پالت
(قطعه)
متراژ هر پالت
(متر مربع)
وزن هر پالت کامل
(کیلوگرم)
٣٠x٩٠ ٤ ۲۴.۹ ١.٠۸ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ۵۸.۳۲ ۱۳۷۵
٣٠x٣٠ ۱۵ ۲۸.۵ ۱.۳۵ ١٠٠x١٠٠ ٥٤ ۷۲.۹ ۱۵۷۰
٥٨x٥٨ ٤ ٣٤.٥ ١.٣٥ ١١٠x١١٠ ٣٢ ٤٣.٢ ١١٢٠
۶۰x۶۰ ٤ ٣٤.٥ ١.٤ ١١٠x١١٠ ٣٢ ۴۴.۸ ١١٢٠
بریو

بریو